Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID- 19 obowiązujące na terenie I LO im. Powstańców Śląskich w Praszce

 1. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
  z 2020 r.  poz. 1386.).
 4. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 5. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI
 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Umożliwia wszystkim wchodzącym do budynku szkoły skorzystanie z płynu do dezynfekcji i umieszcza w widocznym miejscu instrukcję z zasadami prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Umieszcza przy wejściu głównym numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 4. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły : http://lo.praszka.pl/
 6. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.
 7. Zapewnia codzienną dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
 8. Monitoruje codzienne prace porządkowe i dezynfekcje powierzchni dotykowych.
 9. W razie konieczności może wyznaczyć pracownika szkoły, który  będzie dokonywał  pomiaru temperatury dziecka/pracownika  przy wejściu do szkoły.
 10. Może wprowadzić zarządzeniem nakaz noszenia maseczek lub przyłbic  na terenie szkoły.
 11. Dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącym może wprowadzić nauczanie zdalne.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

 • Pracownik pracuje i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

Obowiązki nauczycieli:

 • Nauczyciel pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne  zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji, organu prowadzącego i GIS.
 • Na terenie budynku i podczas zajęć może ale nie musi  używać maseczki lub przyłbicy ochraniających usta i nos, a także rękawiczek jednorazowych, chyba że dyrektor wyda zarządzenie nakazujące.
 • Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • Powinien zachować dystans społeczny między innymi pracownikami szkoły i uczniami, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Co najmniej raz na godzinę wietrzy pomieszczenie, w którym prowadzi zajęcia.
 • Jeżeli zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel musi go odizolować w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
 1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie I LO im. Powstańców Śląskich w Praszce : http://lo.praszka.pl/
 1. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
 2. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia maseczek, chyba że dyrektor wyda zarządzenie nakazujące.
 3. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 4. Rodzic/opiekun prawny nie wchodzi na teren szkoły. W razie konieczności wejścia do placówki jest  zobowiązany do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 5. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły.
 6. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE:
 1. Zajęcia w szkole odbywają się od godziny 800 do 1500 (Nauczyciele pełnią dyżur od godziny 745).
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą dwoma wejściami, zachowując należytą odległość między sobą.
 4. Przy wejściach do budynku szkoły oraz na każdym piętrze znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji.
 5. Wszyscy uczniowie wchodzący do szkoły dezynfekują  ręce zgodnie z  zamieszczoną instrukcją.
 6. W czasie długiej przerwy zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu lub pozostanie w klasie, unikając zbędnego gromadzenia się.
 7. W toalecie oraz bibliotece mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby.
 8. W sekretariacie szkoły mogą się znajdować maksymalnie 2 osoby.
 9. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki i nie powinni się nimi wymieniać.
 10. Podczas przemieszczania się na terenie szkoły należy zachować dystans 1,5 m, a jeśli nie ma takiej możliwości zakładać maseczkę lub przyłbicę ochronną.
 11. Podczas lekcji uczniowie w miarę możliwości zachowują między sobą jak największą odległości, a w przypadku zajęć lekcyjnych w mniejszych grupach, siedzą w ławkach pojedynczo, chyba że nauczyciel zaleci inaczej. (praca w grupach itp.)
 12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu nosa i ust oraz podawania ręki na powitanie.
 13. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie i stosują się do zaleceń nauczycieli lub innego pracownika szkoły.

V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19

 1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę), bezzwłocznie zostaje odizolowany przez nauczyciela/ pracownika szkoły do wyznaczonego pomieszczenia.
 2. Pracownik pozostaje z uczniem, utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka.
 6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 7. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
 8. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Dyrektor szkoły

Krzysztof Bryś

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content