Zasady rekrutacji 2024

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2024 / 2025

 1. Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 16 maja 2024 r.

do 19 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

od 26 lipca 2024 r.

do 31 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 21 czerwca 2024 r.do 5 lipca 2024 r.do godz. 15.00 -----------------
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 10 lipca 2024 r. do 6 sierpnia 2024 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 12 lipca 2024 r. 6 sierpnia 2024 r.
5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 12 lipca 2024 r.
do 17 lipca 2024 r.do godz. 15.00
od 6 sierpnia 2024 r.do 9 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 lipca 2024 r.do godz. 14.00 12 sierpnia 2024 r
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
19 lipca 2024 r.
12 sierpnia 2024 r.
 1. Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej
  1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum decydują kryteria  uwzględniające:
 1. a) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 2. b) osiągnięcia ucznia:
  • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
 3. c) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt.2;
 4. d) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach,
 1. Zasady postępowania wobec kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego
  1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od w/w kryteriów.
 1. Maksymalne liczby punktów, możliwe do uzyskania w trakcie rekrutacji
  1. 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:
 1. a) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 2. b) 100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Sposób przeliczania na punkty wyników z egzaminu po szkole podstawowej
  1. Wyniki egzaminu (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 1. c) języka polskiego
 2. d) historii i wiedzy o społeczeństwie
 3. e) matematyki
 4. f) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 5. g) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej także z lat ubiegłych
  1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka obcego, matematyki, fizyki, geografii, biologii, chemii, historii, wos-u jest następujący:

Język polski:

celujący 21 pkt.

bardzo dobry 18 pkt.

dobry 14 pkt.

dostateczny 10 pkt.

dopuszczający 4 pkt.

Każdy z trzech wybranych przedmiotów:

celujący 18 pkt.

bardzo dobry 16 pkt.

dobry 12 pkt.

dostateczny 8 pkt.

dopuszczający 2 pkt.

  1. Za osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt. podzielonych według następujących zasad (opis zał. Nr 1):
 1. a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 6 pkt.
 2. b) udział w konkursach wymienionych w zał. nr 1 i 2 zarządzenia:
  • na szczeblu wojewódzkim 3 pkt.,
  • na szczeblu ponadwojewódzkim 5 pkt.
 3. c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne:
  • na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) 1 pkt.,
  • na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) 2 pkt.,
  • na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) 3 pkt.
 4. d) dodatkowe osiągnięcia takie jak:
  • wzorowa ocena zachowania 1 pkt.,
  • udział w zajęciach kulturalno – artystycznych 1 pkt.,
  • uznana praca w samorządzie szkolnym 1 pkt.,
  • stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – 2 pkt.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:
 1. a) średnia ocen ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych,
 2. b) ocena z zachowania.
 1. Ustalenia końcowe
  1. Terminy rekrutacji obowiązujące na rok szkolny 2023/24 zostały określone w zarządzeniu nr 1
   Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r
  2. Nabór w tym roku odbywa się wyłącznie w formie papierowej. Wniosek do naboru znajduje się na stronie liceum www.lo.praszka.pl lub w sekretariacie szkoły.

Skip to content