Zasady rekrutacji 2023

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2023 / 2024

 1. Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 15 maja 2023 r.

do 19 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

od 26 lipca 2023 r.

do 31 lipca 2023 r

do godz. 15.00.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 23 czerwca

2023 r.

do 10 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

-----------------
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 10 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 17 lipca 2023 r. 11 sierpnia 2022 r.
5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 17 lipca 2023 r.- do 21 lipca 2023 r.

 do godz. 15.00

od 11 sierpnia 2023 r.

do 16 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 24 lipca 2023 r.

godz. 14:00

18 sierpnia 2023 r.
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 25 lipca 2023 r. 21 sierpnia 2023 r.
 1. Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej
  1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum decydują kryteria  uwzględniające:
 1. a) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 2. b) osiągnięcia ucznia:
  • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
 3. c) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt.2;
 4. d) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach,
 1. Zasady postępowania wobec kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego
  1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od w/w kryteriów.
 1. Maksymalne liczby punktów, możliwe do uzyskania w trakcie rekrutacji
  1. 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:
 1. a) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 2. b) 100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Sposób przeliczania na punkty wyników z egzaminu po szkole podstawowej
  1. Wyniki egzaminu (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 1. c) języka polskiego
 2. d) historii i wiedzy o społeczeństwie
 3. e) matematyki
 4. f) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 5. g) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej także z lat ubiegłych
  1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka obcego, matematyki, fizyki, geografii, biologii, chemii, historii, wos-u jest następujący:

Język polski:

celujący 21 pkt.

bardzo dobry 18 pkt.

dobry 14 pkt.

dostateczny 10 pkt.

dopuszczający 4 pkt.

Każdy z trzech wybranych przedmiotów:

celujący 18 pkt.

bardzo dobry 16 pkt.

dobry 12 pkt.

dostateczny 8 pkt.

dopuszczający 2 pkt.

  1. Za osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt. podzielonych według następujących zasad (opis zał. Nr 1):
 1. a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 6 pkt.
 2. b) udział w konkursach wymienionych w zał. nr 1 i 2 zarządzenia:
  • na szczeblu wojewódzkim 3 pkt.,
  • na szczeblu ponadwojewódzkim 5 pkt.
 3. c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne:
  • na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) 1 pkt.,
  • na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) 2 pkt.,
  • na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) 3 pkt.
 4. d) dodatkowe osiągnięcia takie jak:
  • wzorowa ocena zachowania 1 pkt.,
  • udział w zajęciach kulturalno – artystycznych 1 pkt.,
  • uznana praca w samorządzie szkolnym 1 pkt.,
  • stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – 2 pkt.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:
 1. a) średnia ocen ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych,
 2. b) ocena z zachowania.
 1. Ustalenia końcowe
  1. Terminy rekrutacji obowiązujące na rok szkolny 2023/24 zostały określone w zarządzeniu Nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r
  2. Etapy postępowania w naborze elektronicznym określone są w harmonogramie i zamieszczone na stronach internetowych systemu elektronicznego naboru.
  3. Nabór elektroniczny do szkoły odbywa się ze strony: https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Skip to content