Zasady rekrutacji 2022

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego

 1. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2022 / 2023
 1. Podstawa prawna
  1. Zarządzenie Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2022 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023.
  2. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).
 1. Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 16 maja –

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

od 2 sierpnia –

do 4 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 24 czerwca

do 13 lipca 2022 r.

-----------------
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 19 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 20 lipca 2022 r. 15 sierpnia 2022 r.
5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 20 lipca 2022 r.- do 28 lipca 2022 r.

 do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 29 lipca 2022 r.

godz. 14:00

23 sierpnia 2022 r.
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 29 lipca 2022 r. 23 sierpnia 2022 r.
 1. Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej
  1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum decydują kryteria  uwzględniające:
 1. a) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 2. b) osiągnięcia ucznia:
  • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
 3. c) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt.2;
 4. d) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach,
 1. Zasady postępowania wobec kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego
  1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od w/w kryteriów.
 1. Maksymalne liczby punktów, możliwe do uzyskania w trakcie rekrutacji
  1. 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:
 1. a) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 2. b) 100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Sposób przeliczania na punkty wyników z egzaminu po szkole podstawowej
  1. Wyniki egzaminu (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 1. c) języka polskiego
 2. d) historii i wiedzy o społeczeństwie
 3. e) matematyki
 4. f) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 5. g) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej także z lat ubiegłych
  1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka obcego, matematyki, fizyki, geografii, biologii, chemii, historii, wos-u jest następujący:

Język polski:

celujący 21 pkt.

bardzo dobry 18 pkt.

dobry 14 pkt.

dostateczny 10 pkt.

dopuszczający 4 pkt.

Każdy z trzech wybranych przedmiotów:

celujący 18 pkt.

bardzo dobry 16 pkt.

dobry 12 pkt.

dostateczny 8 pkt.

dopuszczający 2 pkt.

  1. Za osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt. podzielonych według następujących zasad (opis zał. Nr 1):
 1. a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 6 pkt.
 2. b) udział w konkursach wymienionych w zał. nr 1 i 2 zarządzenia:
  • na szczeblu wojewódzkim 3 pkt.,
  • na szczeblu ponadwojewódzkim 5 pkt.
 3. c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne:
  • na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) 1 pkt.,
  • na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) 2 pkt.,
  • na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) 3 pkt.
 4. d) dodatkowe osiągnięcia takie jak:
  • wzorowa ocena zachowania 1 pkt.,
  • udział w zajęciach kulturalno – artystycznych 1 pkt.,
  • uznana praca w samorządzie szkolnym 1 pkt.,
  • stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – 2 pkt.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:
 1. a) średnia ocen ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych,
 2. b) ocena z zachowania.
 1. Ustalenia końcowe
  1. Terminy rekrutacji obowiązujące na rok szkolny 2022/23 zostały określone w zarządzeniu Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2022 r
  2. Etapy postępowania w naborze elektronicznym określone są w harmonogramie i zamieszczone na stronach internetowych systemu elektronicznego naboru.
  3. Nabór elektroniczny do szkoły odbywa się ze strony: www.opolskie.edu.pl/kandydat

Skip to content