Zasady rekrutacji 2020

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego

 1. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2020 / 2021

 

 1. Podstawa prawna
  1. Zarządzenie Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 w województwie opolskim.
 1. Terminarz rekrutacji do liceum 4-letniego
Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 4 sierpnia 2020 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 12 sierpnia  2020 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 19 sierpnia 2020 r.
 1. Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej
  1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum decydują kryteria uwzględniające:
   1. oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
   2. osiągnięcia ucznia:
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
   1. liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt.2;
   2. liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach,
 1. Zasady postępowania wobec kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego
  1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od w/w kryteriów.
 1. Maksymalne liczby punktów, możliwe do uzyskania w trakcie rekrutacji
  1. 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:
   1. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
   2. 100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
 1. Sposób przeliczania na punkty wyników z egzaminu ósmoklasisty
  1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
   1. języka polskiego
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie
   3. matematyki
   4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
   5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej także z lat ubiegłych
  1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka obcego, matematyki, fizyki, geografii, biologii, chemii, historii, wos-u jest następujący:

Język polski:

celujący 21 pkt.

bardzo dobry 18 pkt.

dobry 14 pkt.

dostateczny 10 pkt.

dopuszczający 4 pkt.

Każdy z trzech wybranych przedmiotów:

celujący 18 pkt.

bardzo dobry 16 pkt.

dobry 12 pkt.

dostateczny 8 pkt.

dopuszczający 2 pkt.

  1. Za osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym lub szkoły podstawowej kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt. podzielonych według następujących zasad (opis zał. Nr 1):
 1. a) ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem 6 pkt.
 2. b) udział w konkursach wymienionych w zał. nr 1 i 2 zarządzenia:
  • na szczeblu wojewódzkim 3 pkt.,
  • na szczeblu ponadwojewódzkim 5 pkt.
 3. c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne:
  • na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) 1 pkt.,
  • na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) 2 pkt.,
  • na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) 3 pkt.
 4. d) dodatkowe osiągnięcia takie jak:
  • wzorowa ocena zachowania 1 pkt.,
  • udział w zajęciach kulturalno – artystycznych 1 pkt.,
  • uznana praca w samorządzie szkolnym 1 pkt.,
  • stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – 2 pkt.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:
 1. średnia ocen ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych,
 2. ocena z zachowania.
 1. Ustalenia końcowe
  1. Terminy rekrutacji obowiązujące na rok szkolny 2020/21 zostały określone w zarządzeniu Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r.
  2. Etapy postępowania w naborze elektronicznym określone są w harmonogramie i zamieszczone na stronach internetowych systemu elektronicznego naboru.
  3. Nabór elektroniczny do szkoły odbywa się ze strony: www.opolskie.edu.pl/kandydat